Προκήρυξη του ΠΜΣ – Αιτήσεις από 16/05/2022 μέχρι και 17/06/2022

Follow us
Εγγραφή στο newsletter

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23  ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισμούς σπουδών των ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 16/05/2022 μέχρι και 17/06/2022 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**

7. Βιογραφικό σημείωμα

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)

9.     Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***

10.   Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες

11.  Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

  * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2022.

** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό                       Πρόγραμμα.

   *** Επιπρόσθετα, ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν. 

Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails: 

για το ΠΜΣ ΜΒΑ και ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ: mbasecr@unipi.gr,     

για το ΠΜΣ. ΕΜΒΑ: emba@unipi.gr,     

για το ΠΜΣ.MBA TQM International: mbatqadm@unipi.gr,  

αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές»,        και 

στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΠΜΣ ΜΒΑ, ΜΒΑ TQM International, ΜΒΑ-Tourism Management και Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ).

Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων:

 ΜΒΑ:  210 4142115, 210 4142281                                         email: rzabeta@unipi.gr

ΜΒΑ Tourism Management:  210 4142079, 210 4142281   email: litsanto@unipi.gr

ΜΒΑ ΤQM International: 210 4142103, 210 4142246           email: ealex@unipi.gr

Executive MBA 210 4142112,  210 4142251                         email: rouvali@unipi.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΕΜΒΑ    Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ-ΟΠ      Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ Καθηγητής Ν. Γεωργόπουλος    Καθηγητής Δ. Γεωργακέλλος       Καθηγητής M. Σφακιανάκης         Καθηγητής Λεων. Χυτήρης

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ

Καθηγητής Ν. Γεωργόπουλος

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΕΜΒΑ

Καθηγητής Δ. Γεωργακέλλος

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ-ΟΠ

Καθηγητής M. Σφακιανάκης

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ

Καθηγητής Λεων. Χυτήρης

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς