Κόστος & Διάρκεια φοίτησης

σχετικα με

Κόστος & Διάρκεια

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο Διπλωματικής Εργασίας. Οι Διπλωματικές Εργασίες του Προγράμματος συνιστούν πρωτοποριακή και ουσιαστική συμβολή στην Έρευνα και Μελέτη του Ελληνικού και του Διεθνούς Τουρισμού.

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό́ των €7.500, για το σύνολο των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (2.500€ ανά́ εξάμηνο).

Η καταβολή́ του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή́ κάθε εξαμήνου.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς