Αίτηση

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές εώς 11/07/2022!

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) - Μάνατζμεντ Τουρισμού

Φόρμα Αίτησης

Συμπλήρωση πεδίων με κεφαλαία.ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδεικνύεται ή με επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις διάφορες αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της αγγλικής ή από επίσημο δίπλωμα επιπέδου proficiency.


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας, ο βαθμός αποφοιτήσεως, το Πανεπιστήμιο, ο χρόνος φοιτήσεως, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με τη βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των αιτήσεων των υποψηφίων.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων. Να αναφερθούν, στο χώρο που ακολουθεί, οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά από εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλοι τίτλοι.


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή όχι.

Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και την επαγγελματική εμπειρία σας (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο ή στο χώρο που δίδεται στο τέλος αυτού του εντύπου).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο Πανεπιστημιακών ή και ενός εργοδότη (αν υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων.


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να αναφέρουν περισσότερες, σχετικές με την αίτησή τους πληροφορίες (π.χ. τυχόν TEST GMAT, πιστοποιητικά εργασίας, πιστοποιητικά άλλων σπουδών, κ.λπ.)


Αυτή την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τίτλοι σπουδών, επαγγελματικοί τίτλοι, αποτελέσματα εξετάσεων και τίτλοι σπουδών για την αγγλική γλώσσα και οι κλειστές συστατικές επιστολές (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από τους συνιστώντες).

  • 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
  • 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
  • 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
  • 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
  • 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  • 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
  • 7. Βιογραφικό σημείωμα
  • 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
  • 9. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
  • 10. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας


* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2022.
** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς