Αίτηση

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές εώς 15/07/2024!

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) - Μάνατζμεντ Τουρισμού

Φόρμα Αίτησης

Συμπλήρωση πεδίων με κεφαλαία.ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδεικνύεται ή με επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις διάφορες αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της αγγλικής ή από επίσημο δίπλωμα επιπέδου proficiency.


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας, ο βαθμός αποφοιτήσεως, το Πανεπιστήμιο, ο χρόνος φοιτήσεως, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με τη βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των αιτήσεων των υποψηφίων.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων. Να αναφερθούν, στο χώρο που ακολουθεί, οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά από εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλοι τίτλοι.


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή όχι.

Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και την επαγγελματική εμπειρία σας (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο ή στο χώρο που δίδεται στο τέλος αυτού του εντύπου).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο Πανεπιστημιακών ή και ενός εργοδότη (αν υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολογήσεως των υποψηφίων.


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να αναφέρουν περισσότερες, σχετικές με την αίτησή τους πληροφορίες (π.χ. τυχόν TEST GMAT, πιστοποιητικά εργασίας, πιστοποιητικά άλλων σπουδών, κ.λπ.)


Αυτή την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τίτλοι σπουδών, επαγγελματικοί τίτλοι, αποτελέσματα εξετάσεων και τίτλοι σπουδών για την αγγλική γλώσσα και οι κλειστές συστατικές επιστολές (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από τους συνιστώντες).

 • 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
 • 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
 • 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 • 4. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)
 • 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 • 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
 • 7. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
 • 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***
 • 10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου
 • 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • 12. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.


Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2023.
* Oι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν είτε πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ είτε τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο ΠΜΣ και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής
*** Επιπρόσθετα, ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Οι αιτήσεις έχουν γι αυτόν τον κύκλο σπουδών έχουν ολοκληρωθεί. Αναμείνατε τη νέα προκήρυξη για τον νέο κύκλο.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς