Αξίες του Προγράμματος

Αξίες

του Προγράμματος

Οι σημαντικότερες αξίες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις Αξίες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:

  • Σεβασμός: Προς το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αξιοκρατίας, της  ισότητας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Ποιότητα: Δέσμευση για παροχή ακαδημαϊκών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθώς και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εν γένει λειτουργίας του Προγράμματος
  • Αριστεία: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της αριστείας στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης. 
  • Διαφάνεια: Εφαρμογή ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών που οικοδομούν σχέση εμπιστοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία
  • Συνεργασία και Ομαδικότητα: Υποστήριξη συνεργασιών και δικτύωσης για την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη νέων ιδεών.
  • Αειφορία: Σεβασμός και προώθηση  των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
  • Κοινωνική Υπευθυνότητα: Ανάπτυξη δράσεων με ευθύνη και συνέπεια απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες
επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς