Διάρθρωση Προγράμματος

σχετικα με το

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης αλλά δύναται να πραγματοποιηθεί και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολό τους είτε στη διδασκαλία των μαθημάτων που πραγματοποιείται δια ζώσης είτε στη διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην:

  1. Παροχή ενός αναλυτικού και ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τα μεταπτυχιακά πρότυπα αναφοράς, που επικεντρώνεται στην εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων και της κατανόησης της σύγχρονης διοίκησης του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries).
  2. Δημιουργία υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονες διοικητικές/ επαγγελματικές γνώσεις, στη βάση της καινοτομίας, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης.
  3. Προαγωγή της έρευνας (οικονομική -επιχειρηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική) για την ανάπτυξη ιδιαίτερα των τουριστικών επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  4. Ανάπτυξη συνεργασιών συναφών με το αντικείμενο- σκοπό του προγράμματος με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
σχετικα με

Διδασκαλία - Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 εβδομάδες διδασκαλίας και 3 εβδομάδες εξετάσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Την αναπλήρωση των μαθημάτων αποφασίζει ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΠΜΣ.

 

Τα επιμέρους μαθήματα μπορούν να κατανεμηθούν εντός των χρονικών ορίων των εξαμήνων με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Την αναπλήρωση των μαθημάτων αποφασίζει ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

 

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η αξιολόγηση των επιδόσεων τους γίνεται με βαθμολογική κλίμακα, η οποία έχει ως εξής:

8,50 – 10

Άριστα

6,50 – 8,49

Λίαν Καλώς

5 – 6,49

Καλώς

0 – 4,99

Απόρριψη/Αποτυχία

Σε περίπτωση αποτυχίας προβλέπεται μία επανεξέταση του μαθήματος. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην επανεξέταση του μαθήματος ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

 

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ένας μεταπτυχιακός φοιτητής επιτρέπεται να αποτύχει σε δύο το πολύ μαθήματα. Αποτυχία σε τρία μαθήματα σε ένα εξάμηνο οδηγεί σε διαγραφή, εκτός αν ο φοιτητής με αίτησή του ζητήσει να επανεξεταστεί από Τριμελή Επιτροπή για κάθε ένα από τα τρία μαθήματα στα οποία έχει αποτύχει. Οι προβλεπόμενες επανεξετάσεις των μαθημάτων (επαναληπτική εξέταση και εξέταση από τριμελή επιτροπή) γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου.

 

Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

 

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

 

Για τον τελικό βαθμό του πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μαθημάτων με συντελεστή βαρύτητας 80% και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 20%.

επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. Κέντρο: 210 414 2281


Email: mbasecr@unipi.gr


Web: www.unipi.gr


Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς